วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information Communication Technology for Teachers
รหัส PC54504 3(2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา
          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนดลยีสารสนเทศ ความรู้ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟต์แวร์ การจักการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมืงการเข้าถึงสารสนเทศทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น